หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวกิจกรรม
    - กิจการสภา
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network ไฟล์แนบ
    - เวปไซต์ อบต.น้ำรัด
    - Facebook อบต.น้ำรัด ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
    - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2564
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ ไฟล์แนบ
    - คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ไฟล์แนบ
    - คู่มือการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคล ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - ความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.น้ำรัด ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
    - แบบสมัครเข้าเรียน ศพด.น้ำรัด
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ( 1 ) ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (2) ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (3) ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาวัสดุฯ ไฟล์แนบ
    - ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม2565 ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ. 65 ไฟล์แนบ
    - ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 65 ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - ประกาศกำหนดนโยบายในการบริหารงานฯ ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลกร 2564-2566 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - บันทึกข้อตกลงความโปร่งใส ไฟล์แนบ
    - ประกาศนโยบายการงดให้ของขวัญ ไฟล์แนบ
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ไฟล์แนบ
    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ไฟล์แนบ
    - แผนอัตรากำลัง3ปี (2564-2566) ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - การสรรหาฯ ไฟล์แนบ
    - การบรรจุฯ ไฟล์แนบ
    - การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ไฟล์แนบ
    - การให้คุณให้โทษฯ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
    - รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - คู่มือเรื่องร้องเรียน ไฟล์แนบ
    - คู่มือร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - แผนผังกระบวนการร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - แบบคำร้องแจ้งเบาะแสการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - การจัดการเรื่องร้องเรียน ไฟล์แนบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไฟล์แนบ
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10