หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.namrat.go.th/orgch... ลิค์ 1-หน้าหลักเว็บไซต์-เมนูข้อมูลหน่วยงาน-โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.namrat.go.th/board... https://www.namrat.go.th/staff... ลิงค์ 1- หน้าหลักเว็บไซต์-เมนูบุคลากร-ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)
ลิงค์  2 -หน้าหลักเว็บไซต์-เมนูบุคลากร-หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
แถบ อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.namrat.go.th/conta... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
แถบ ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.namrat.go.th/webbo... https://www.facebook.com/namra... บาร์ บริการประชาชน
หัวข้อย่อย กระดานสนทนา

ช่องทางแชท facebook messenger
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ แผน
หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/dnm_f... บาร์ รายงาน
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
หัวข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันฯ
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
3. คู่มือการปกฺบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.namrat.go.th/servi... https://www.namrat.go.th/dnm_f... https://www.namrat.go.th/dnm_f... https://www.namrat.go.th/dnm_f... บาร์ บริการรปะชาชน
แถบ คู่มือประชาชน
1.คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการเก็บและขนขยะมูลฝอย
2.คู่มือการรับกำจัดสิ่งปกิกูล
3.คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
แถบ สถิติ
o13 E-Service https://www.namrat.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... อยู่หน้าเวปไซต์ด้านล่าง กรอบ E-service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนปี 2567
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ แผน จัดหาพัสดุ ผด.1 ผด.2 ปี 2567
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามแล้ว
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามแล้ว ปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ การบริหารบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ การบริหารบุคคล
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ การบริหารบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ บริการประชาชน
แถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/conta... https://www.namrat.go.th/conta... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ บริการประชาชน
แถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ บริการประชาชน
แถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.namrat.go.th./news... บาร์ข่าวสาร
แถบ ข่าวประชาสัมพันธ์


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
หัวข้อ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10