หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ประกาศ อบต.น้ำรัด เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่ เกิน 200 ตารางเมตร


คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา


คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทา การเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล


คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทา การกา จัดส่ิงปฏิกูล

  (1)     2